Lär känna dina ekonomirapporter, del 1 – Balansräkningen

Varje avstämningsperiod skickar vi som oftast med två rapporter, resultaträkningen och balansräkningen. Men vad är en balansräkning egentligen?

Kort sagt så visar balansräkningen vilka tillgångar som finns i företaget och hur dessa tillgångar är finansierade.

En balansräkning består av följande tre delar:

  1. Tillgångar –

Tillgångar delas upp i anläggningstillgångar och omsättningstillgångar.

Anläggningstillgångar är tillgångar som är avsedda att stadigvarande användas i företaget, under längre tid än ett år. Exempel på anläggningstillgångar är företagsbilar, maskiner, byggnader och mark m.m.

Omsättningstillgångar är sådana tillgångar som är avsedda att omsättas inom ett år. Exempel på omsättningstillgångar är obetalda kundfakturor, moms att få tillbaka, saldo på skattekonto, bank och kassa m.m.

  1. Skulder –

Skulder delas upp i långfristiga och kortfristiga skulder.

De långfristiga skulderna förfaller efter mer än ett år. Exempel på långfristiga skulder kan vara checkräkningskrediter, banklån m.m.

De kortfristiga skulderna förfaller till betalning inom ett år. Exempel på kortfristiga skulder kan vara obetalda leverantörsfakturor, moms att betala, skatteskulder m.m.

  1. Eget kapital –

Eget kapital är skillnaden mellan företagets alla tillgångar och externa skulder.

För aktiebolag utgörs det egna kapitalet av två delar, bundet eget kapital såsom aktiekapital och reservfond samt fritt eget kapital, såsom årets vinst och vinster från tidigare år.

För enskilda firmor läggs ingående eget kapital ihop med årets vinst och eventuella egna insättningar och egna uttag.

 

En balansräkning ska alltid balansera, därav namnet. Detta betyder att tillgångarna alltid ska vara lika stor som skulder och eget kapital. Under räkenskapsåret kommer mellanskillnaden vara samma som den preliminära vinsten, men när bokslutet är klart så ska båda sidorna vara lika stora.