Har ni koll på nya GDPR?

EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR, börjar gälla den 25 maj 2018.
 
Det är en förordning vilket betyder att den gäller direkt som lag och ersätter vår nuvarande Personuppgiftslag, PUL.
 
Syftet med den nya dataskyddsförordningen är att stärka individers rätt till sin persondata.
 
Som personuppgifter räknas allt som kan användas till att identifiera en person så som foto, adress, IP-nummer och e-postadress. Lagen gäller bland annat vilka uppgifter som får registreras, vem som har tillgång till dem och hur länge de får sparas.
 
I korthet handlar det om följande:
 
Syfte – Till vad ska du använda personuppgifterna du hanterar? Du måste ha en laglig grund till varför du behandlar dem. Syftet måste vara tydligt och får inte ändras i efterhand.
Relevans – Du får bara samla in personuppgifter som är relevanta för att uppnå det syfte och ändamål som de samlandes in för. Att samla in uppgifter som kan vara bra att ha i framtiden eller för säkerhets skull är inte förenligt med lagstiftningen.
Radera – Lagra inte personinformation längre än nödvändigt. Så fort du inte längre har behov av personuppgifterna ska de raderas.
Tillgång – Bara de medarbetare som behöver personuppgifterna för att kunna utföra sitt arbete ska ha tillgång till personuppgifterna.
Skydd – Personuppgifterna ska inte gå att stjäla eller riskera att komma ut till obehöriga.
Vetskap – Människor vars personuppgifter du hanterar ska veta hur och till vad deras uppgifter används. Informationen ska finnas lättillgänglig och vara lätt att förstå. När som helst ska människor kunna återkalla sitt medgivande. Alla har rätten att bli glömd.